VAŠ STAV

Setio se. Idu li to izbori? „Le­vi­ca se bo­ri za jed­na­kost, za so­ci­jal­nu prav­du, za do­sto­jan­stvo! Za to su SPS-u po­treb­ni no­vi lju­di i no­ve ide­je“ – Dejan Radenković

Posle tenzija u SPS i javnih izjava visokih funckionera koje su isključivo bile negodovanje zbog odnosa sa naprednjacima, iz vrha SPS je stigla još jedna kritika međutim, ovog puta sasvim drugačija.

Foto: sps.org.rs

Kako piše Blic, član Predsedništva SPS Dejan Radenković, odgovarajući na pitanja o stranačkom životu i šta bi to promenio u svojoj partiji, umesto najčešćih izjava da SPS od SNS ne dobija dovoljno, međutim, navodi na koji zadatak SPS nije odgovorio, a zbog čega više nije najmoćnija stranka u Srbiji:

Kao stran­ka iz­ra­zi­to le­ve ori­jen­ta­ci­je, SPS mo­ra vi­še da bri­ne o so­ci­jal­nom aspek­tu re­for­mi ko­je spro­vo­di Vla­da Sr­bije. Le­vi­ca je za­štit­nik gu­bit­ni­ka tran­zi­ci­je i mo­ra da pro­na­la­zi re­še­nja da ubla­ži nji­ho­ve pro­ble­me. A u Sr­bi­ji je mno­go onih ko­ji­ma je tran­zi­ci­ja uru­ši­la stan­dard, od­ne­la rad­no me­sto, is­pra­zni­la nov­ča­ni­ke, ras­tu­ri­la po­ro­di­ce i ote­ra­la de­cu u pe­čal­bu…

Le­vi­ca se bo­ri za jed­na­kost, za so­ci­jal­nu prav­du, za do­sto­jan­stvo čo­vje­ka. Ni­smo od­go­vo­ri­li tom za­dat­ku i SPS mo­ra da pri­zna da je to raz­log što ni­je naj­moć­ni­ja stran­ka u Sr­bi­ji i da je to isto­rij­ska gre­ška. Za takve za­dat­ke po­treb­ni su no­vi lju­di i no­ve ide­je – kaže Radenković.

Da li se to neko u SPS-u posle 17 godina saradnje sa lopovskim neoliberalnim režimima ili direktnog sprovođenja neoliberalnog kapitalizma, setio da su oni u stvari levica ili je ovo samo još jedna bajka za birače u strahu od mogućih raspisivanja parlamentalnih izbora, videćemo.

Mada smo skoro sigurni da je ovo drugo u pitanju…

Jutarnji GLASnik/ M. A. M.

 

loading...

Ostavite komentar