DRUŠTVO VESTI

Dve bebe umrle dva minuta nakon što su primile MMR vakcinu!

Dve bebe umrle dva minuta nakon što su primile MMR  vakcinu!

Uhapšena medicinska sestra koja ih je vakcinisala
Oba deteta su umrla neposredno posle vakcinacije

Policija u Samoi, pacifičkoj državici, pokrenula je postupak protiv medicinske sestre koja je dala MMR vakcinu dvema bebama koje su nekoliko minuta posle toga umrle.

Bebama, koje su bile stare nešto više od godinu dana, vakcine su date prošlog meseca u bolnici Safotu okruga na ostrvu Savaii.

Bebe su, kako prenosi Russia Today, umrle ubrzo posle vakcinacije, a samoanski državni tužilac potvrdio je da je jedna od medicinskih sestara koja je učestvovala u davanju vakcina optužena i da će se uskoro pojaviti na sudu.

Posle ovog incidenta, vlada Samoe suspendovala je svoj program obavezne vakcinacije i zaplenila sve primerke vakcine.

Susedna Kukova ostrva su takođe suspendovala svoj program MMR vakcinacije, jer su koristili istog dobavljača kao Samoa.

Suspenzija je u međuvremenu ukinuta.-prenosi Espreso.

Lekari o vakcinaciji
Lekari u Srbiji tvrde: Vakcine potpuno sigurne, neškodljive i bezbedne

Prof. dr Radovan Bogdanović, predsednik Udruženja pedijatara Srbije i dr Srđa Janković, imunolog sa Univerzitetske dečije klinike Trišova, pozvali su roditelje gostujući prošle godine u Novom danu TV N1 da vakcinišu svoju decu MMR vakcinom. Poručuju da su vakcine potpuno bezbedne, te da su komplikacije od malih boginja daleko opasnije od neželjenih efekata vakcine.

Srbiji preti opasnost od epidemije malih boginja na šta nas upozoravaju stručnjaci. Zaraza se nakon Kosova, proširila na Bujanovac i Kraljevo, a jedan slučaj morbila registrovan je u Beogradu. Sve to se dešava zbog niskog procenta dece koja su primila MMR vakcinu.

Uzrok toga je nepoverenje u ovu vakcinu, strah da ona izaziva autizam. Ova tema nije karaktertična samo sa Srbiju, prisutna je u dosta zemalja, ali se ona bazira na osporavanju medicine od strane onih koji nemaju nikakve veze sa medicinom jer umesto da veruju doktoru, pre su skloni da imaju poverenje u ono što mogu da pročitaju na internetu bez obzira što ne znaju ko je taj ko to piše.

Prof. dr Radovan Bogdanović, predsednik Udruženja pedijatara Srbije

Prof. dr Radovan Bogdanović, predesednik Udruženja pedijatara Srbije, ističe da su podaci o broju dece koja su primila MMR vakcinu alarmantni, i da se naročito ističu veliki gradovi, pa je tako npr. u beogradskoj opštini Stari grad MMR vakcinu primilo svega 35 odsto dece, u odnosu na poželjnih 95 odsto.

Podseća da vakcinacija u skandinavskim zemljama nije obavezna, nego je preporučena, ali da je u tim državama većina stanovništva vakcinisana, jer je svest o tome veoma razvijena.

“Moja unuka je primila sve vakcine. Njeni roditelji su joj dali i neke vakcine koje nisu obavezne, već preporučene, kao protiv ovčijih boginja”, ističe Bogdanović.

Zašto se roditelji protive vakcinaciji dece?-nije jasno lekarima u Srbiji

Bogdanović dodaje i da se oni koji se protive vakcinaciji mogu podeliti u više grupa: neki su jednostavno šarlatani, drugi su nezadovoljni sistemom, pa nemaju poverenja ni u zdravstveni sistem, dok treći imaju finansijske koristi.

Dr Srđa Janković, imunolog sa Univerzitetske dečije klinike Trišova

Kada je reč o tvrdnjama da MMR vakcina izaziva autizam, Bogdanović je podsetio da su takvi stavovi potpuno naučno i argumentovano osporeni, te da stoga čudi što i dalje nailaze na plodno tle među roditeljima.

“Vakcine ne da su kvalitetne, nego prolaze rigorozni sistem kontrole proizvođača, a sve vakcine koje su uvezu podležu kontroli kod Agencije za lekove i medicinska sredstva. Posle strogih kontrola dobijaju ili ne dobijaju dozvolu za upotrebu. Potpuno su sigurne, neškodljive i bezbedne”, ističe on.

Vakcinacija jedno od najvećih dostignuća u istoriji čovečanstva

Dr Srđa Janković, imunolog sa Univerzitetske dečije klinike Trišova, ističe da je MMR vakcina potpuno bezbedna i da štiti decu od malih boginja, zarazne bolesti kod koje su komplikacije daleko opasnije od neželjenih efekata koje može imati vakcina. U te neželjene efekte vakcinacije, kako ističe, ne spada autizam.

“Sva moja deca, imam ih troje, primili su MMR vakcinu”, kaže Janković i ocenjuje da su roditelji pre svega zbunjeni jer u medijima imamo često sučeljavanje dva straha – od vakcinacije i od zaraznih bolesti.

“Nije cilj da jedan strah zamenjujemo drugim. Rekao bih da je pre cilj naše struke, da se oslobodimo straha”, poručio je Janković i dodaje da će većina dece preboleti male boginje, ali da je cilj sprečiti komplikacije koje se javljaju kod jednog u hiljadu slučajeva – poput upale pluća, upale srednjeg uha, pa i zapaljenja mozga. “Nije plašenje, većina dece će preboleti, ali hoćemo i jedno u hiljadu da spasemo”, ističe on.

Priče o štetnosti vakcina, roditeljski strah i sve glasniji stavovi antivakcinalista samo su neki od razloga za takvu statistiku. Lekari kažu: glavni strah roditelja – da je MMR povezan sa autizmom nije naučno utemeljen.

U Beogradu na tribini „Istina o MMR vakcini i vakcinaciji“ čuli su se različiti stavovi 

„Da li znate da je sud u Italiji utvrdio direktnu vezu između MMR vakcine i autizma i da je je dosudio porodici odštetu?“, navodi protivnik vakcine Nikola Aleksić.

„Ja uz punu moralnu, etičku odgovornost, pozivam roditelje da vakcinišu svoju decu i odgovaram za svaku reč koju sam rekao“, kaže epidemiolog Predrag Kon za N1.

Veće nepoverenje prema pravdi društvenog sistema, veći otpor prema vakcinaciji
Šta kaže zakon: Ko ne vakciniše dete, plaća 150.000 i neće moći da ga upiše u školu

Novi Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti propisuje čak tri puta veću kaznu nego prethodni, u iznosu od 150.000 dinara, ukoliko se odbije obavezna imunizacija, odnosno vakcinacija.
Vakcinacija je i prema prethodnom Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti bila obavezna za svu decu, pa i kad roditelj odbija da vakciniše dete. U slučaju odbijanja, kazna je do sada bila od 20.000 do 50.000 dinara.

Inače, u Zakonu o zaštiti stanovništva sprečavanje obavezne imunizacije smatra se prekršajem. Prema ovom zakonu lekari su dužni da obaveste sanitarnu inspekciju ukoliko roditelji odbiju da vakcinišu svoje dete. Zatim inspektori zovu roditelje i šalju im rešenje o obaveznoj vakcinaciji, a ako i tada svoje dete ne vakcinišu, sledi im kazna propisana zakonom.

Roditeljima se tada može skinuti novac sa računa, zapleniti imovina, ili se mogu poslati na prinudni rad. Inspekcija automatski zove nadležni Centar za socijalni rad, te se u krajnjem slučaju donosi rešenje o zanemarivanju razvoja deteta.-preneli su mediji.

Ipak veliki broj roditelja i dalje sumnja u kvalitet i bezbednost vakcina u Srbiji.

U Švedskoj i Danskoj vakcina slobodan izbor

I u razvijenim zemljama poput Švedske i Danske dešava se da roditelji ne žele da dete dobije vakcinu, a izgovori su razni: neki misle da to nije dobro, a drugi kažu da nemaju vremena

Eki­pa Politike, za­hva­lju­ju­ći pro­jek­tu de­le­ga­ci­je EU u Sr­bi­ji ko­ji spro­vo­di Bri­tan­ski sa­vet, ima­la je pri­li­ke da po­se­ti se­di­šte Svet­ske zdrav­stve­ne or­ga­ni­za­ci­je – Re­gi­o­nal­ne kan­ce­la­ri­je za Evro­pu u Ko­pen­ha­ge­nu, u Dan­skoj, gde su raz­go­va­ra­li sa dr Dra­ga­nom Jan­ko­vi­ćem, sa Pro­gra­ma vak­ci­na­bil­nih bo­le­sti i imu­ni­za­ci­je.

– Pre­po­ru­ka SZO je da se de­ca vak­ci­ni­šu jer je to do­ka­zan na­čin da se spre­či po­ja­va bo­le­sti i da se za­šti­ti zdra­vlje de­te­ta. To je na­ša glo­bal­na po­li­ti­ka u sve 194 ze­mlje. Ka­ko će ko­ja dr­ža­va spro­ve­sti pro­gram si­ste­mat­ske vak­ci­na­ci­je od­lu­ka je ko­ju do­no­se na­ci­o­nal­na mi­ni­star­stva zdra­vlja i re­fe­rent­ne usta­no­ve si­ste­ma, sa­gle­da­va­ju­ći mno­ge fak­to­re, pre svih ko­li­ko su od­re­đe­ne bo­le­sti pri­sut­ne, ka­kva je raz­vi­je­nost i struk­tu­ra zdrav­stve­nog si­ste­ma, ka­kav je od­nos sta­nov­ni­štva pre­ma vak­ci­na­ci­ja­ma.

Na osno­vu po­da­ta­ka iz 53 ze­mlje Evrop­skog re­gi­o­na SZO, vi­sok ob­u­hvat vak­ci­na­ci­jom ne mo­že se ge­ne­ra­li­zo­va­no po­ve­za­ti sa po­sto­ja­njem ili od­su­stvom za­kon­ske re­gu­la­ti­ve, od­no­sno sa oba­ve­znom ili do­bro­volj­nom vak­ci­na­ci­jom. U Skan­di­na­vi­ji, Dan­skoj i Šved­skoj na pri­mer, po­sto­ji si­stem do­bro­volj­nog od­lu­či­va­nja. Da­kle, vak­ci­na­ci­ja ni­je oba­ve­zna. Sa istim si­ste­mom, dan­ski ob­u­hvat vak­ci­na­ci­jom je ne­što ni­ži od šved­skog.

U Sr­bi­ji i Ma­đar­skoj vak­ci­na­ci­ja je oba­ve­zna, i opet po­sto­ji ve­li­ka raz­li­ka u ob­u­hva­tu ne­kim vak­ci­na­ma u ove dve ze­mlje. Raz­lo­zi za­što se ne vak­ci­ni­še su ra­zni, a opet u svim ze­mlja­ma slič­ni. Ne­ko ne že­li vak­ci­nu zbog re­li­gi­je, ne­ko mi­sli da ona ni­je do­bra, ne­ko ne­ma vre­me­na da ode u zdrav­stve­nu usta­no­vu, a ne­ke ze­mlje ima­ju pro­ble­ma sa na­bav­kom vak­ci­na. U Dan­skoj je naj­ma­nje de­ce vak­ci­ni­sa­no u Ko­pen­ha­ge­nu, a i dru­ge ze­mlje u Evro­pi ima­ju pro­ble­me sa imu­ni­za­ci­jom u ve­li­kim gra­do­vi­ma – po­ja­šnja­va dr Jan­ko­vić.

On na­po­mi­nje da od ka­da je na­pra­vlje­na vak­ci­na – po­sto­ji i an­ti­vak­ci­nal­ni lo­bi, kao i da je na­gla­ša­va­nje va­žno­sti vak­ci­na­ci­je mno­go bit­ni­ja vred­nost za­ko­na ne­go sa­ma ka­zne­na po­li­ti­ka.

Veće nepoverenje prema pravdi društvenog sistema, veći otpor prema vakcinaciji

Skep­ti­čan od­nos pre­ma pra­ved­no­sti dru­štve­nog si­ste­ma i do­bro­na­mer­no­sti vla­sti glavni problem stava prema vakcinaciji

Lekari u Srbiji ne mogu da se pomire sa tim kako ljudi ne shvataju koliko su vakcine bezbedne i važne kako ne bi dolazilo do epidemija i kako roditelji nemaju poverenja u pedijatre kojima inače veruju kada ih savetuju da vakcinišu decu.

Možda je odgovor upravo u istraživanjima i ovom podnaslovu“ Skep­ti­čan od­nos pre­ma pra­ved­no­sti dru­štve­nog si­ste­ma i do­bro­na­mer­no­sti vla­sti glavni problem stava prema vakcinaciji“.

U Mi­ni­star­stvu zdra­vlja Sr­bi­je na­po­mi­nju da su ana­li­ze ko­je se re­dov­no ra­de po­ka­za­le da opa­da ob­u­hvat vak­ci­ni­sa­ne de­ce iz go­di­nu u go­di­nu i da je po­treb­no pred­u­ze­ti me­re ko­je će na si­stem­ski na­čin uti­ca­ti na ve­ći ob­u­hvat vak­ci­ni­sa­ne de­ce. U ovoj in­sti­tu­ci­ji na­gla­ša­va­ju da će u na­red­nom pe­ri­o­du ra­di­ti još vi­še na edu­ka­ci­ji ka­ko gra­đa­na, ta­ko i zdrav­stve­nih rad­ni­ka.

 

 

Pre­ma re­či­ma epi­de­mi­o­lo­ga prof. dr Zo­ra­na Ra­do­va­no­vi­ća, po mno­gim mer­lji­vim po­ka­za­te­lji­ma, od eko­no­mi­je i vi­si­ne do­hot­ka, pre­ko in­fra­struk­tu­re i eko­lo­gi­je, do de­mo­krat­ske tra­di­ci­je i vla­da­vi­ne pra­va, Sr­bi­ja je bli­ža pod­sa­har­skoj Afri­ci ne­go Dan­skoj i Šved­skoj.

– U ure­đe­nim dru­štvi­ma, gde se ve­ru­je vla­sti­ma, pa i le­ka­ri uži­va­ju po­ve­re­nje gra­đa­na, ne­ma po­tre­be za­kon­ski na­me­ta­ti bi­lo ko­ju me­ru ko­ja slu­ži do­bro­bi­ti i po­je­din­ca i za­jed­ni­ce. Ta­ko se na se­ve­ru Evro­pe, kao i u dru­gim ze­mlja­ma slič­nog ste­pe­na raz­vi­je­no­sti, vak­ci­na­ci­ja pre­po­ru­ču­je, ali je ob­u­hvat vi­ši ne­go u Sr­bi­ji. Ta­mo po­sto­ji ap­so­lut­no po­ve­re­nje u do­bro­na­mer­nost le­ka­ra, pa bi sum­nja da on na­stu­pa u in­te­re­su ma­fi­je bi­la shva­će­na kao ne­u­o­bi­ča­je­no po­na­ša­nje i zah­te­va­la bi da so­ci­jal­ne slu­žbe pro­ve­re ka­kvi se do­dat­ni is­pa­di i ri­zi­ci po de­te mo­ta­ju u gla­vi ta­kve oso­be – is­ti­če dr Ra­do­va­no­vić.

Vak­ci­na­ci­ja je oba­ve­zna u de­lo­vi­ma sve­ta ko­je od­li­ku­je skep­ti­čan od­nos pre­ma pra­ved­no­sti dru­štve­nog si­ste­ma i do­bro­na­mer­no­sti vla­sti (pri­mer je SAD, sa 15, 16 vak­ci­na oba­ve­znih za stu­pa­nje u deč­ji, od­no­sno škol­ski ko­lek­tiv) ili gde po­sto­ji la­go­dan od­nos pre­ma oba­ve­za­ma, kao na ju­gu Evro­pe (Ita­li­ja, Fran­cu­ska, Špa­ni­ja).

Vakcinacija nije pitanje lične slobode

– Na­met­nu­ta je la­žna di­le­ma da li je vak­ci­na­ci­ja pi­ta­nje ljud­skih slo­bo­da. Za po­je­din­ca ko­ji ži­vi u za­jed­ni­ci, lič­na slo­bo­da pre­sta­je ta­mo gde po­či­nje da ugro­ža­va slo­bo­du dru­gog čo­ve­ka. Od­lu­ka o vak­ci­na­ci­ji ni­je de­mo­krat­sko, već ci­vi­li­za­cij­sko pi­ta­nje. Cilj je da se po­stig­ne vi­sok ob­u­hvat, a stvar je tak­ti­ke ka­ko će se do­sti­ći taj cilj. – do­da­o je dr Ra­do­va­no­vić. -u tekstu koji je objavila Politika.

Izvor: Jutarnji GLASnik                                                 Foto: Pixabay i Printscreen

One Reply to “Dve bebe umrle dva minuta nakon što su primile MMR vakcinu!

  1. Čist clickbait, pa onda da se „objasni“ narodu kako je gospodstvo naravno svo već vakcinisalo svoje dete i unuke,sa jakom kulturom… šablonski tekst za pranje mozgova!

Ostavite komentar