Štrajk advokata u ponedeljak, 1. oktobra
DRUŠTVO SRBIJA

Vlada Srbije obećala jednak pristup pravdi? Usvojila zakon o pružanju besplatne pravne pomoći

Vlada Srbije obećala jednak pristup pravdi? Usvojila zakon o pružanju besplatne pravne pomoći

Predlog zakona: Udruženja mogu pružati besplatnu pravnu pomoć kod zaštite od diskriminacije

Vlada Srbije usvojila je danas predlog Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći kojim je, kako tvrde, unapređen pristup pravdi za veliki broj građana slabijeg imovnog stanja, uz podršku širokog kruga pružalaca besplatne pravne pomoći.

Predog zakona definiše tri grupe korisnika besplatne pravne pomoći, određuje pružaoce besplatne pravne pomoći i besplatne pravne podrške, finansiranje pomoći i podrške i uvodi niz novina, kao što su Registar pružalaca pomoći, kontrola kvaliteta pomoći i drugo…

Korisnici besplatne pravne pomoći su oni koji ispunjavaju uslove da budu korisnici socijalne pomoći ili primaju dečiji dodatak, ali i oni koji ne ispunjavaju te uslove „ali bi zbog plaćanja pravne pomoći iz sopstvenih prihoda u konkretnoj pravnoj stvari ispunili te uslove“.

Treću grupu korisnika čine pripadnici ranjivih odnosno društveno osetljivih grupa, koja automatski ostvaruju pravo na besplatnu pravnu pomoć, bez utvrdivanja finasijskog stanja. To su, na primer, dete o čijem se pravu, obavezi ili interesu odlučuje u postupku pred sudom ili drugim državnim organom, osoba koja ostvaruje pravnu zaštitu od nasilja u porodici, osoba koja traži azil u Srbiji, izbeglica, osoba pod subsidijarnom zaštitom ili interno raseljeni, osobe sa invaliditetom, oni koji ostvaruju zaštitu od torture, nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja ili trgovine ljudima.

Kada su u pitanju pružaoci besplatne pravne pomoći, što je jedna od ključnih odredaba zakona i uzrok višegodišnjih nesuglasica prilikom izrade nacrta zakona, predloženo je da besplatnu pravnu pomoć pružaju advokati i službe pravne pomoći u jedinicama lokalne samouprave. Navodi se da udruženja mogu neposredno pružati besplatnu pravnu pomoć u postupcima ostvarivanja prava na azil i zaštite od diskriminacije.

Besplatnu pravnu pomoć u ime udruženja pružaju advokati, kada je procesnim zakonima predvideno da zastupnik mora biti advokat (kako su udruženja i do sada postupala). Besplatnu pravnu pomoć u udruženju može da pruža i diplomirani pravnik, ako se zakonima koji uređuju odgovarajući postupak ne zahteva da zastupnik mora biti advokat.

Ministarstvo pravde pojašnjava da ova odredba omogućava da udruženja koja se bave zaštititom ljudskih i manjinskih prava i sloboda neposredno pružaju besplatnu pravnu pomoć u oblastima pravne zaštite u kojima su angažovana (žrtvama nasilja u porodici, partnerskog i seksualnog nasilja, prava LGBT osoba, Roma, dece, osoba sa invaliditetom i drugo).

Predlog zakona je propisao da se besplatna pravna pomoć sastoji od pružanja pravnih saveta, sastavljanja podnesaka, zastupanja i odbrane. Besplatna pravna podrška, prema predlogu, sastoji se od pružanja opšte pravne informacije, popunjavanja formulara, sastavljanja javnobeležnicke isprave i posredovanja u rešavanju sporova. Opšta pravna informacija, popunjavanje formulara i pravni saveti dostupni su svima i ne podležu odobrenju, dok besplatna pravna pomoć koju pružaju advokati, sastavljanje javnobeležnickih isprava i posredovanje u rešavanju sporova podležu odobrenju.

Finansiranje besplatne pravne pomoći i besplatne pravne podrške predviđeno je iz sredstava budžeta Srbije i jedinica lokalne samouprave, kao i kroz donacije i projektno finansiranje.

Među novinama koje ovaj zakon donosi su Registar pružalaca besplatne pravne pomoći koji vodi Ministarstvo pravde, kao jedinstvenu javnu elektronsku bazu podataka. Zbog toga će advokati koji žele da pružaju besplatnu pravnu pomoć morati da se upisuju na listu advokata koju Ministarstvu dostavlja Advokatska komora Srbije.

Novina je i uvođenje kontrole kvaliteta i odgovornosti za savesno i profesionalno pružanje besplatne pravne pomoći, zatim obaveza za jedinice lokalne samouprave koje to nisu učinile da formiraju službu besplatne pravne pomoći.

Ovaj zakon, kojim se pored ostalog, ispunjava jedna od osnovnih obaveza u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, uskoro će biti upućen Skupštini na usvajanje.

Izvor:021 Foto:Screenshot

Ostavite komentar