EKONOMIJA POLITIKA

Zabrana zapošljavanja u javnom službama i u 2019., RTS pretplata poskupela, usvojen budžet, donet set finansijskih zakona

Zabrana zapošljavanja u javnom službama i u 2019., RTS pretplata poskupela, usvojen budžet, donet set finansijskih zakona 

Skupština Srbije usvojila je danas izmene Zakona o načinu odredjivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru kojim se produžava zabrana zapošljavanja u državnim službama do kraja 2019. godine.
Po oceni Vlade Srbije smanjenje zarada, zabrana zapošljavanja i racionalizacija broja zaposlenih u javnom sektoru su mere koje su najviše doprinele smanjenju rashoda i uspehu fiskalne konsolidacije.

Skupština je usvojila i zakone koji se tiču plata kojima se menjaju rokovi od kojih počinje primena sistemskog i posebnih zakona o platama u pojedinačnim delovima javnog sektora i to za 1. januar 2020. godine, kada bi trebalo da budu uvedeni platni razredi kako bi za isti posao državni službenici imali istu zaradu.

Usvojene su i izmene Zakona o državnim službenicima i izmene Zakona o inspekcijskom nadzoru.

Pretplata za RTS i RTV podignuta na 220 dinara

Taksa za javne servise Radio-televizija Srbije (RTS) i Radio televizija Vojvodine (RTV) od 1. januara 2019. godine iznosiće 220 dinara, umesto dosadašnjih 150 dinara.

To je propisano izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis koje je Skupština Srbije danas usvojila.Taksa za RTS i RTV i dalje će se plaćati preko računa za električnu energiju, koji će biti uvećan zbog povećanja pretplate za 70 dinara, odnosno za 47 odsto.

Javni servis finansira se iz takse i iz državnog budžeta Srbije.

Haradinaj: Opozicija i Srpska lista onemogućavaju formiranje pregovaračke ekipe Kosova
Skupština Kosova Foto: Screenshoot/ Youtube
Skupština Srbije usvojila budžet za 2019. godinu

Skupština Srbije usvojila budžet za 2019. godinuSkupština Srbije usvojila je danas budžet za 2019. godinu kojim su predvidjeni prihodi od 1.246,2 milijarde dinara, a rashodi 1.269,1 milijardu, tako da će deficit biti 22,9 milijardi, što je 0,4 odsto očekivanog bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Budžet je projektovan na osnovu procene da će rast BDP-a dogodine biti 3,5 odsto, a da će inflacija iznositi 2,3 odsto.

U budžetu je predviđen novac za povećanje plata u javnom sektoru od sedam do 12 odsto, tako da će ukupan fond za plate na svim nivoima vlasti dogodine za 33 milijarde biti veći nego ove godine, dok će za penzije izdvajanja iz budžeta i PIO fonda biti veća za 35 milijardi dinara.

Za kapitalne investicije predviđeno je 165,5 milijardi dinara, što je 30 odsto više nego u ovoj godini.

Usvojen Zakon o Fondu za nauku

Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o Fondu za nauku Srbije kojim se uređuje i obezbeđuje politika i mere za podsticanje naučno-tehnološkog razvoja države.

Osnovna uloga Fonda će biti da obezbeđuje finansiranje naučno-istraživačkih projekata, a Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja će se baviti politikom u oblasti naučnih istraživanja, kao i institucionalnim finansiranjem kojim će biti obezbeđena stabilnost rada naučnih ustanova i samih istraživača, rekao je ranije ministar prosvete Mladen Šarčević.

Za sprovođenje zakona potrebno je obezbediti 500 miliona dinara i to za aktivnosti osnivanja i rad Fonda za nauku Srbije i uspostavljanje informacionog sistema i baze podataka o programima, projektima i drugim aktivnostima.

Zakonom je utvrđeno da Fond počinje da radi danom upisa u sudski registar.

Organi Fonda su Nadzorni odbor, Upravni odbor, direktor i Naučni savet.

Skupština je danas usvojila i izmene i dopune Zakona o patentima radi unapređenja i bolje zaštite patenata u Srbiji.

Skupština Srbije usvojila set finansijskih zakona

Skupština Srbije je danas usvojila više finansijskih zakona među kojima je Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara gde su objedinjene sve naknade koje privrednici plaćaju, neke naknade su smanjene a neke ukinute.

Ukinute su naknade za biogoriva, za obavezne rezerve prirodnog gasa, za prekomerno korišćenje javnog puta, njegovog dela ili putnog objekta i naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa javnog puta.

U okviru naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine brisano je utvrđivanje te naknade po osnovu prava svojine na nepokretnosti, odnosno zakupa, ili korišćenja nepokretnosti koja se trenutno utvrđuje prema površini stambenog, odnosno poslovnog prostora, odnosno zemljišta za obavljanje delatnosti.

Smanjena je naknade za promenu namene šuma i šumskog zemljišta sa desetostruke na petostruku vrednost osnovice.

Usvojenim izmenema Zakona o porezu na dobit smanjene su obaveze poreskih obveznika kroz izmene načina obračuna amortizacije, a novina je i priznavanje prava na poreski kredit u slučaju novčanih ulaganja u povećanje osnovnog kapitala startap preduzeća.

Biće priznati troškovi za istraživanje i razvoj u cilju motivisanja preduzetnika za ulaganje u istraživačke oblasti, a krajnji cilj je stvaranje inovativnih prozvoda. Usvojene su i izmene Zakona o porezima na imovinu kojima je predviđeno dalje ujednačenje primene poreskih propisa i jačanje pravne sigurnosti kao i adekvatnije oporezivanje imovine shodno ekonomskoj moći poreskih obveznika, a najznačajnija novina je da se poreskim merama destimuliše gradnja bez propisane dozvole i nepoštovanje rokova za gradnju.

Promenjen je poreski tretman prihoda fizičkih lica u slučaju realizacije vansudskog poravnanja između banke i korisnika stambenog kredita koji se smatra problematičnim, jer je izuzet od oporezivanja prihod koji fizičko lice ostvari po osnovu otpisa dela potraživanja.

Usvojenim izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju odloženo je za tri godine finansijsko obeštećenje vlasnika oduzete imovine, tako da treba da počne decembra 2021. godine. Usvojen je i Zakon o igrama na sreću koji predviđa prelazak nadležnosti u oblasti igara na sreću sa Poreske uprave na Upravu za igre na sreću, osnivanje Uprave za igre na sreću, kao organa uprave u sastavu Ministarstva finansija.

Izmenama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji brisane su odredbe koje propisuju nadležnost Poreske uprave u oblasti igara na sreću i prenošenje te nadležnosti na Upravu za igre na sreću.

Najznačajnija izmena usvojenog Zakona o javnom dugu je definisanje nove finansijske institucije – primarnog dilera, čija je svrha da se podstakne likvidnost tržišta državnih hartija od vrednosti i ublaži rizik refinansiranja duga.

Usvojen je i novi Carinski zakon zbog potrebe za usaglašavanjem sa novim Carinskim zakonom Evropske unije, kao i zbog otvaranja Poglavlja 29 – Carinska unija.

Izmenama Zakona o javnoj svojini, koje su takođe danas usvojene, omogućeno je da društva kapitala osnovana po Zakonu o inovacionoj delatnosti, čiji je jedan od osnivača Republika Srbija, pokrajina ili jedinice lokalne samouprave, mogu koristiti i upravljati nepokretnostima u javnoj svojini, kao i da te nepokretnosti mogu dati u zakup startap društvima osnovanim po Zakonu o inovacionoj delatnosti u cilju infrastrukturne podrške inovacionim delatnostima.

Skupština usvojila Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja

Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja koji predviđa uvođenje centralne baze podataka o obveznicima doprinosa za socijalno osiguranje, poslodavcima i osiguranicima.

Centralni registar imaće Upravni odbor koji imenuje i razrešava Vlada Srbije na četiri godine i direktora kojeg Vlada imenuje i razrešava na pet godina.

Centralni registar preuzima poslove vođenja registra u roku od godinu dana od stupanja na snagu zakona, a najkasnije od 1. januara 2020. godine.

Zakon stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u Službenom glasniku.

Počelo glasanje u Skupštini Srbije o 62 tačke među kojima je i budžet

Skupština Srbije počela je danas glasanje o 62 tačke dnevnog reda među kojima je i predlog budžeta za 2019. godinu.

Glasanje će potrajati s obzirom da je na sve zakone podneto ukupno 2.007 amandmana.

Poslanici će danas između ostalog glasati o povećanju taksi za pretplatu RTS i RTV sa 150 na 220 dinara i nastavku zabrane zapošljavanja u javnom sektoru i u narednoj godini.

Glasaće i o Predlogu zakona o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, o osnivanju Fonda za nauku, izmenama i dopunama Zakona o patentima.

Poslanici će glasati i o predlozima zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti, i o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, kao i o više međudržavnih sporazuma i izboru predsednika sudova i zamenika javnog tužioca.

Poslanici više opozicionih grupa napustili su sednicu juče jer su nezadovojni što je razmatranje svih tačaka dnevnog reda bilo objedinjeno a vreme za polemiku u pojedinostima je trošeno samo na prvu tačku.

Oni su tokom noći u Skupštini Srbije držali konferencije za novinare na kojima su govorili o budžetu i drugim predloženim zakonima, ukazujući da im to nije bilo omogućeno u plenumu.

Izvor: Novi Magazin  Foto Screenshot

Ostavite komentar