SRBIJA

ODE SRBIJA NA DOBOŠ: DRŽAVA RAKITSKU REKU STAVILA POD HIPOTEKU ?!?!

ODE SRBIJA NA DOBOŠ: DRŽAVA RAKITSKU REKU STAVILA POD HIPOTEKU ?!?!

Udruženje „Temska“ nam je prosledilo zapanjujuću informaciju o tome da je  država, odnosno JVP Srbijavode Rakitsku reku stavila u zalog!!!

ODE SRBIJA NA DOBOŠ: DRŽAVA RAKITSKU REKU STAVILA POD HIPOTEKU ?!?!

Udruženje navodi da je fotografija koja nam je poslata sa sajta Republičkog geodetskog zavoda, gde stoji da je od 02. 08. 2017. Rakitska reka pod teretom!

Udruženje „Temska“ navodi da je JVP Srbija vode Rakitsku reku stavilo u zalog, što se i vidi iz priložene fotografije, a što je Zakonom o javnoj svojini, član 15. i 16. ZABRANJENO.

Susvojina na stvari u javnoj svojini

Član 15

Na stvari u javnoj svojini može postojati susvojina između različitih nosilaca javne svojine, kao i između nosilaca javne svojine i drugih pravnih i fizičkih lica, u skladu sa zakonom.

Nosioci prava javne svojine mogu zajednički ili sa drugim licima investirati u izgradnju dobara od opšteg interesa, dobara u opštoj upotrebi i drugih dobara i po tom osnovu, u skladu sa ovim i drugim zakonom, sticati pravo korišćenja ili drugo pravo (koncesija i sl.) i ubirati prihode po tom osnovu.

Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave ne mogu steći svojinu, odnosno susvojinu na stvarima, odnosno dobrima iz stava 1. ovog člana koje po ovom ili drugom zakonu mogu biti isključivo u svojini Republike Srbije.

Nemogućnost prinudnog izvršenja

Član 16

Prirodna bogatstva, dobra u opštoj upotrebi, mreže u javnoj svojini, vodno zemljište i vodni objekti u javnoj svojini, zaštićena prirodna dobra u javnoj svojini i kulturna dobra u javnoj svojini, ne mogu biti predmet prinudnog izvršenja. Na nepokretnostima u javnoj svojini koje, u celini ili delimično, koriste organi Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave za ostvarivanje njihovih prava i dužnosti ne može se sprovesti prinudno izvršenje. Predmet prinudnog izvršenja ne mogu biti objekti, oružje i oprema namenjeni odbrani i državnoj i javnoj bezbednosti.

Dobra iz stava 1. ovog člana ne mogu se otuđiti iz javne svojine.

Nemogućnost održaja i zasnivanja hipoteke

Član 17

Na stvarima iz člana 16. ovog zakona ne može se steći pravo svojine održajem, niti se može zasnovati hipoteka ili drugo sredstvo stvarnog obezbeđenja.

2. Nosioci prava javne svojine i korisnici stvari u javnoj svojini

Pravo javne svojine i pravo korišćenja

Član 18

Nosioci prava javne svojine su Republika Srbija, autonomna pokrajina i opština, odnosno grad (u daljem tekstu: jedinica lokalne samouprave).

Gradska opština ima pravo korišćenja na stvarima u svojini grada u čijem je sastavu.

Na stvarima koje pribavi gradska opština, pravo svojine stiče grad u čijem je sastavu gradska opština, a gradska opština ima pravo korišćenja.

Statutom grada može se predvideti da gradska opština ima pravo javne svojine na pokretnim i na nepokretnim stvarima neophodnim za rad organa i organizacija gradske opštine.

Mesne zajednice i drugi oblici mesne samouprave imaju pravo korišćenja na stvarima u javnoj svojini jedinice lokalne samouprave, u skladu sa zakonom i propisom, odnosno drugim aktom jedinice lokalne samouprave.

Ustanove i javne agencije i druge organizacije (uključujući i Narodnu banku Srbije) čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koje nemaju status državnog organa i organizacije, organa autonomne pokrajine, odnosno organa jedinice lokalne samouprave ili javnog preduzeća, odnosno društva kapitala, imaju pravo korišćenja na nepokretnim i pokretnim stvarima u javnoj svojini koje su im prenete na korišćenje.

Udruženje nam je prosledilo i link Republičkog geodetskog zavoda gde se vidi da je hipoteka zavedena, ( http://katastar.rgz.gov.rs/KnWebPublic/NepokretnostProperties.aspx?nepID=rQAMzcSjJgwbUNSJYe/s5g) međutim, navedenom linku nije se moglo ptistupiti, a zašto i da li se nešto briše, skriva ili je to samo tehnički problem, ostaje da se vidi…

Jutarnji GLASnik/ M. A. M.

 

Ostavite komentar