VAŠ STAV

POLICIJSKI SINDIKALNI POKRET: Nismo skloni služenju poslodavcu kao instrument kojim se ide protiv volje zaposlenih

SAOPŠTENJE:

U vezi svega ovoga o čemu danima iz SINDIKATA SRPSKE POLICIJE pišu i pokušavaju da ukažu da im je u postupku utvrđivanja reprezentativnosti na njihov zahtev, zapravo osporena reprezentativnost mnoštvom inkriminisanih radnji i postupaka, te da su samim time za sada nepoznata lica falsifikovanjem potpisa mase policajaca širom Srbije – izvršila sijaset krivičnih dela gde posledica daleko prevazilazi puko utvrđivanje tj. osporavanje reprezentativnosti nekom sindikatu. Posledice su znatno širih razmera i o tome će očigledno tek biti reči pred istražnim organima.

Mi se sada nećemo baviti time – ima ko to treba da radi svakako. Mi bi iskoristili priliku i podsetili da smo MI, kao jedna od najmlađih i verovatno i još uvek najmanjih sindikalnih organizacija u MUP, faktički sve to predvideli unapred i mnogo pred početak tog takvog famoznog postupka za koji niko nije ni mogao pretpostaviti u šta će se pretvoriti.

Dakle evo prikaza našeg odgovora Odseku za saradnju sa sindikatima – Odeljenja za odnose sa zaposlenima MUP na njihov poziv koji nam je dostavljen elektronskom poštom 02.02.2018.god.
________________________________________

POZIV:
Pozivate se da kao zainteresovana strana uzmete učešće u postupku utvrđivanja reprezentativnosti Sindikata srpske policije, saglasno članu 223. Zakona o radu („Službeni glasnik RS“ br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US i 113/2017)

Sastanak Radne grupe zakazan je za 5. februar 2018. godine u 14:00 časova, u Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina br. 2, sala 201, II sprat (objekat SIV-a 1).

Radi sprovođenja postupka utvrđivanja reprezentativnosti potrebno je da u elektronskom obliku na sastanku dostavite objedinjeni spisak članova sindikata sa jedinstvenim matičnim brojevima, radi lakše pretrage i upoređenja sa podacima koji se utvrđuju, kao i pristupnice i svu relevantnu dokumentaciju.
________________________________________

ODGOVOR -PSP- od 05.02.2018.god.

Poštovani,

Dana 03.02.2018.god. Glavni odbor -PSP- je povodom Vašeg predmetnog Poziva, sagledavajući sve okolnosti i saznanja sa terena u tom pogledu, doneo odluku da se Policijski sindikalni pokret neće odazvati, tj. da se NE-određuje zainteresovanim, odnosno da neće uzeti učešća u postupku utvrđivanja reprezentativnosti Sindikata Srpske policije po tako postavljenim pravilima gde „mlađa pristupnica eliminiše stariju“.

Shodno tome, u svoje lično ime, i ispred jedinstvene sindikalne organizacije zaposlenih u MUP RS –POLICIJSKI SINDIKALNI POKRET– saopštavam sledeće:

-PSP- je inače, idejno i suštinski, kritički nastrojen prema određenim odredbama aktuelnog Zakona o radu, konkretno prema odredbi koja definiše da prilikom utvrđivanja reprezentativnosti sindikata, na osnovu broja članova, isključivi prioritet ima poslednja potpisana pristupnica sindikatu. To u principu znači da tzv. „Mlađa“ pristupnica eliminiše i isključuje „Stariju“ pristupnicu, bez obzira što recimo taj zaposleni (potpisnik i mlađe i starije pristupnice) ispoljava želju i odredište da bude član istovremeno u obe ili čak i više sindikalnih organizacija.

Potom dalje odredbe Zakona o radu koje nalažu sindikatu koji podnosi Zahtev za utvrđivanje reprezentativnosti – da mora predati na uvid pristupnice uz sam zahtev na razmatranje – zapravo od tog trenutka onemogućavaju taj isti sindikat da eventualno svoje pristupnice u međuvremenu „podmladi“, a pri tome stimulišu se i omogućavaju drugi sindikati da od tog trenutka otpočnu intenzivno „podmlaćivanje“ svojih pristupnica i to upravo kod onih zaposlenih kod kojih se, na bazi spiska kreditora ili na drugi način, ispostavi da su istovremeno članovi u oba ta ili više tih sindikata.

Samim time sam zakon u osnovi, proceduralno, u tom trenutku dovodi u podređeni položaj sindikat koji je podneo zahtev za utvrđivanje reprezentativnosti u odnosu na ostale „zainteresovane“ sindikate. Tako se može zaključiti da taj sindikat koji podnosi zahtev za utvrđivanje njegove reprezentativnosti – naspram sebe nema konfrontiranog samo poslodavca po logici stvari, već i ostale sindikate koji se automatski stavljaju na stranu poslodavca, ako pođemo od pretpostavke da poslodavci nemaju suštinske interese za priznavanjem reprezentativnosti više sindikata.

Naravno, možda do takvih negativnih (teoretskih) primera nebi dolazilo u praksi da je među-sindikalna solidarnost i uzajamna sloga na višem nivou u MUP, što na žalost – nije slučaj. Naprotiv, sitacija je takva da će sam poslodavac, po logici stvari i shodno tim zakonskim regulativama, omogućiti drugim sindikalnim organizacijama da takvim delovanjem idu ka osporavanju i ospore reprezentativnost tog sindikata.

Kako god, Policijski sindikalni pokret, kad već zakonom nije uslovljen da mora da učestvuje i takvim svojim nametnutim delovanjem odnosno prikazivanjem „mlađih“ pristupnica eliminiše određeni broj eventualno „starijih“ pristupnica SSP, svakako neće učestvovati u takvom postupku na štetu svih zaposlenih. Takođe, obzirom da se priznavanje reprezentativnosti -SSP- odražava i na direktne interese -PSP-usled dosadašnje naše među-sindikalne saradnje na svim nivoima delovanja oba sindikata, ostaje nam da kolegama iz rukovodstva -SSP- i svim sindikalnim aktivistima poželimo sreću i naravno uspešno utvrđivanje reprezentativnosti.

Igor Đurđević, predsednik PSP
________________________________________

Dakle, MI jesmo možda najmlađi i najmanji po masovnosti u MUP, ali daleko od toga da smo naivni, ili da smo povodljivi i skloni služenju poslodavcu kao instrument kojim se ide protiv volje zaposlenih, bez obzira iz kog su sindikalnog tabora ti zaposleni i u kom/kojim sindikalnim organizacijama članovi.

Dana: 01.03.2018.god.
u N e g o t i n u

PSP info

[frontpage_news widget=“13129″ name=“Prethodni članci“]

Ostavite komentar